Tin tức

Hình thức phân định thời kì phát triển

Sự phân định các thời kỳ phát triển cá thể của động vật có vú thuộc về trường phái Nagornưi.
Đến nay quá trình phát triển cá thể đã trở thành một vấn đề được nhiều chuyên gia nghiên cứu theo từng giai đoạn riêng biệt của chu trình sống cá thể. Kết quả đã được đến trong sinh lý lứa tuổi hình thành hai hướng độc lập, mỗi một hướng có mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu xác định: đó là sinh lý phát triển trẻ em và loãn khoa – lão hóa sinh lý tự nhiên của cơ thể, nghiên cứu các thời kỳ suy thoái của chu trình sống.
Để hiểu được một cách đầy đủ, cặn kẽ đặc điểm các thời kỳ riêng biệt của phát triển cá thể và ranh giới chuyển từ một giai đoạn khác cần phải hiểu được sự phân định các thời kỳ của quá trình này. Đó là vấn đề mà từ lâu đã trở thành sự chú ý của các nhà xã hội học, thầy thuốc, nhà sinh lý, nhân chứng, tâm lý, sư phạm v.v… Sự phân định được phản ánh trong rất nhiều sơ đồ các thời kỳ phát triển cá thể.
A.N S vertsov đã đưa vào trong khái niệm phát triển cá thể thời kỳ phát triển sau khi sinh: trong đó chia ra gồm các thời kỳ phát triển hình thái – có những thay đổi về sự cấu thành các cơ quan và thời kỳ tăng trưởng tạo nên những thay đổi về chất cũng như hình thái, tăng nhanh các phần khác nhau của cơ thể. Những dấu hiệu hình thái (như nhịp độ tăng trưởng, thay răng, tăng thể trọng đứa bé…) diễn ra trong thời gian khá dài đã thể hiện những mốc cơ bản của sự phân định thời kỳ phát triển cá thể. Trong hai thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ này nhiều tác giả đã đưa ra những đồ ứng dụng nói trên.
Hình thức chung nhất của sự phân định các thời kỳ phát triển cá thể của động vật có vú thuộc về trường phái Nagornưi.
Phân tích một cách khoa học, đầy đủ sự phân định các thời kỳ phát triển cá thể con người rất phức tạp, chúng ta dựa vào một số dấu hiệu hình thái, sinh lý và hóa sinh không thể là cơ sở vững chắc cho sự phân định các thời kỳ. Khi phân định các thời kỳ cũng không thể chỉ tính đến các nhân tố sinh học mà phải cả các nhân tố xã hội liên quan đến học đường và hưu trí của những người có tuổi. Cần phải có một phương pháp tổng hợp.
Công thức chung nhất của sự phân định các thời kỳ phát triển cá thể của động vật có vú nói chung và của người nói riêng đã được Nagornưi đưa ra trong những năm 60. Toàn bộ chu trình phát triển cá thể được các tác giả chia ra hai thời kỳ: trước và sau khi sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *