Tin tức

Sự khác biệt của tuổi thọ loài

Việc tìm tòi các mối liên hệ mới có tầm quan trọng nhằm hiểu được các biện pháp mà thiên nhiên đã “sử dụng” để kéo dài tuổi thọ.
Sự đa dạng của tương quan chứng tỏ tuổi thọ liên quan với toàn bộ tổ chức sinh học của hệ thống sống, chứ không phải với một đặc điểm riêng biệt nào đó, với tác động tương hỗ của các quá trình lão hóa cũng như tăng mối tương quan giữa hai hiện tượng còn chưa định rõ được nguyên nhân và hậu quả giữa chúng. Mặc dù việc tìm tòi các mối liên hệ mới có tầm quan trọng nhằm hiểu được các biện pháp mà thiên nhiên đã “sử dụng” để kéo dài tuổi thọ.
Trong sinh lý ta biết rõ vai trò của yếu tố thời gian đối với việc xuất hiện các phản ứng tế bào. Hóa ra không phải chỉ có cường độ kích thích (vật lý, hóa học v.v) mà cả tốc độ thay đổi của nó theo thời gian cũng có ý nghĩa. Từ thế kỷ trước nhà sinh lý Đức Dubois Reymond E. Đã xác định được là: khi cường độ dòng điện tăng chậm sẽ không xuất hiện hưng phấn tế bào cả ngay trong trường hợp dòng điện mạnh. Ngược lại nếu tốc độ thay đổi cường độ kích thích nhanh thì phản ứng xuất hiện cả ngay trong trường hợp dòng điện nhỏ. Folbort đã cho thấy định luật về mối liên quan hiệu quả giữa tốc độ thay đổi cường độ kích thích đặc trưng cho tác động hóa học. Sự thay đổi nồng độ adrenalin hoặc acetylcholine từ từ sẽ không làm xuất hiện phản ứng của tim cả ngay khi nồng độ các chất rất cao. Định luật này giải thích cả một số đặc điểm của sự thay đổi cấu trúc và chức phận hàng loạt tế bào trong quá trình lão hóa. Sự lão hóa và những thay đổi hóa học có liên quan tới nó phát triển càng nhanh bao nhiêu thì liều lượng cần thiết để gây ra rối loạn cấu trúc và chức phận càng thấp bấy nhiêu. Nói cách khác là ở những động vật có đời sống ngắn sự rối loạn chức phận có thể xuất hiện ở mức những biến đổi hóa học thấp hơn, còn tốc độ phát triển lão hóa lại cao hơn. Ngược lại, các động vật già hóa chậm lại sống được cả ngay trong trường hợp những thay đổi chuyển hóa rõ rệt. Việc đối chứng trực tiếp nhiều thay đổi hóa học của môi trường trong cơ thể chuột nhắt, chuột cống, thỏ nhà, chó, người ta khẳng định điều này.
Có nghĩa là trong việc đánh giá sự khác biệt tuổi thọ loài phải tính đến cả những thay đổi theo tuổi, lẫn tốc độ phát triển của chúng.
Sự khác biệt tuổi thọ loài cuối cùng liên quan trực tiếp với những khác biệt về mặt chất lượng và số lượng trong quá trình lão hoá. Chúng ta biết rằng quá trình lão hóa liên quan mật thiết với sự phát triển bệnh lý lứa tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *