Tin tức

Tuổi sinh học – vấn đề phức tạp và triển vọng

Tuổi sinh học - vấn đề phức tạp và triển vọngViệc xác định tuổi sinh học được coi như thước đo mức độ thay đổi theo tuổi về các chức năng sinh học của cơ thể trên mỗi giai đoạn phát triển cá thể, là thước đo mức độ thay đổi theo tuổi về các chức năng sinh học của cơ thể trên mỗi giai đoạn sống đã qua, và là thước đo dự báo tuổi thọ sắp tới.
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, những người có bệnh tật đã được xác định khác với người khỏe mạnh cùng tuổi về giá trị tuổi sinh học. Tokar A.V và cs (1984) đã chứng minh rằng bệnh tim mạch làm tăng tuổi sinh học của cá thể (so với hằng số cùng nhóm tuổi), đặc biệt tăng nhiều ở bệnh nhân cao huyết áp. Những số liệu về giá trị tuổi sinh học ở bệnh nhân đái đường và nghiện rượu “mạn tính”, ta thấy mức “hao mòn sức khỏe” từ 1,1 đến 1,3 lần lớn hơn so với thành viên trong quần thể. Đó cũng là mối liên hệ giữa lão hóa và bệnh tật nhưng mối liên hệ này không đồng nhất; với bệnh nhân đái đường có thể xảy ra ảnh hưởng hai chiều: lão hóa làm xuất hiện bệnh tật, ngược lại bệnh tật thúc đẩy quá trình lão hóa. Với nghiện rượu chỉ có cơ chế một chiều. Trong văn liệu cho thấy nhiều con số nói lên ảnh hưởng của thuốc lá và nghiện rượu đối với cơ thể, dẫn đến sự già sớm, ảnh hưởng đến chỉ số tuổi sinh học.
Nhà sinh lý học và nhà lâm sàng học, bác sĩ và nhà sinh vật học đều quan tâm như nhau đến việc thiết lập chỉ tiêu khách quan đặc trưng cho trạng thái chức năng của cơ thể, các khả năng thích nghi, độ tin cậy của nó. Theo hướng này đã tập hợp các khía cạnh thực tiễn và lý luận quan trọng của sinh học nói chung và của y học nói riêng – tức là hiểu biết bản chất của sự thay đổi về trạng thái cơ thể và thiết lập cơ sở chẩn đoán chức năng mà nếu không có nó thì không thể nói tới thành công của việc bảo vệ sức khỏe về mặt thực tế. Trạng thái chức năng của cơ thể thay đổi trong các hoàn cảnh khác nhau, dưới tác động của rất nhiều yếu tố môi trường trong và ngoài. Đồng thời cái khó tránh nhất, có quy luật nhất, có tính tiền định nhất về mặt sinh học là sự thay đổi trạng thái của cơ thể trong tiến trình phát triển theo tuổi, nó quyết định khả năng sống của cơ thể trên mỗi giai đoạn phát triển của nó. Vì thế cho nên việc xác định tuổi sinh học được coi như thước đo mức độ thay đổi theo tuổi về các chức năng sinh học của cơ thể trên mỗi giai đoạn phát triển cá thể, là thước đo mức độ thay đổi theo tuổi về các chức năng sinh học của cơ thể trên mỗi giai đoạn sống đã qua, và là thước đo dự báo tuổi thọ sắp tới – thực tế có thể đánh giá không chỉ về quá khứ, hiện tại mà còn về tương lai của cơ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *