Tin tức

Tuổi thọ loài và số lượng gen

Cơ sở để cho rằng không phải chỉ số tích phân của kích thước mà là các chỉ số đặc biệt hơn của bộ gen xác định tuổi thọ.
Tuổi thọ của các loài này tương ứng là: 2-3 tháng, 2-3 năm và 90-95 tuổi. Nhìn qua cũng có thể thấy rõ sự khác biệt này lớn đến mức có thể loại bỏ hoàn toàn khả năng chồng chéo của dải dao động. Trong trường hợp này cả kích thước gen của loài lẫn của cá thể đều thay đổi trong khoảng giới hạn hẹp hơn nhiều 5-8pg. Sự tương quan tương tự có thể thấy khi đem so sánh tuổi thọ loài không phải với kích thước của bộ gen, mà với số lượng nhiễm sắc thể, của vai (cánh tay) nhiễm sắc thể và v.v. Đó là cơ sở để cho rằng không phải chỉ số tích phân của kích thước mà là các chỉ số đặc biệt hơn của bộ gen xác định tuổi thọ.
Dựa vào sơ đồ trên có thể coi “số lượng gen sao chép càng lớn bao nhiêu – độ tin cậy cao – thì tuổi thọ càng cao bấy nhiêu”. Chính vì vậy trước hết phải so sánh tuổi thọ loài với số lượng gen của cái gọi là họ da gen. Trong số này họ ARN ribosom (rARN), ARN vận chuyển (tARN) và các Histon được nghiên cứu cho thấy không tồn tại mối tương quan đáng kể nào giữa tuổi thọ với số lượng gen trong các họ da gen. Cụ thể số lượng của gen của rARN ở ruồi dấm là 200-250, ở chuột nhắt -100, ở người 150-300. Các kết quả tương ứng đối với tARN thấy như sau: 5-12, 100 và 20-10, còn đối với các gen Histon tương ứng là – 110,10-20 và 40.
Trên thực tế không chỉ số lượng gen trong các họ da gen, mà cả kích thước từng gen một cũng không tương quan với tuổi thọ loài. Chúng ta biết rằng trong các gen ghép tồn tại các đoạn “thừa”. Trong số này các đoạn (intron) sẽ bị cắt và rơi vào trong nhân. Trong khi đó thì các đoạn ngoài (ekzon) sẽ gắn với nhau theo một thứ tự nhất định rồi chuyển vào nguyên sinh chất. Tại đây chúng tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein. Hóa ra tổng chiều dài các đoạn ghép ngoài (ekzon) của cùng một loại ARN ở các loài khác nhau gần như không khác nhau. Nó không tương quan với tuổi thọ của loài. Ngược lại tổng chiều dài của các đoạn ghép trong (intron) lại dao động khoảng rộng. Nhưng các chỉ số này cũng không tương quan với tuổi thọ loài.
Các thông số đã xét ở trên đặc trưng cho cấu tạo và tổ chức chung của bộ gen. Rất có thể các thông số chức năng có ý nghĩa lớn đối với tuổi thọ. Các thông số đó là: điều hòa bộ gen, cường độ sinh tổng hợp ARN và protein, hiệu quả phục hồi các tổn thương AND (sửa chữa) và v.v.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *